ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่(บ้านชบา)

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านชบาเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก เมื่อว่างเว้นจากการ ทำนาก็จะหันมาทำผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อใช้ในครัวเรือน จากนั้นก็พัฒนามาเป็นการผลิตเพื่อขายสร้างรายได้เสริมจนเป็นที่แพร่หลายในหมู่บ้าน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เริ่มจากการขายในตลาดเทศบาลเมืองตากจนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนในตลาด ก็เริ่มมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์ถึงในหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น และชาวบ้านยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีลวดลายและความแข็งแรง คงทน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปขายมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ปี 2544
1.3.2 ม ผ ช. 40/2546

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น มีการรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านเพื่อทำผลิตภัณฑ์ ทำให้คนในหมู่บ้านมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ
2.1.1 ไม้ไผ่บง
2.1.2 ไม้ไผ่ซาง
2.1.3 ลวดเส้นเล็ก
2.1.4 มีดปลายแหลม
2.3.5 เหล็กแหลม(เหล็กไซ)
2.3.6 กรรไกร

ขั้นตอนการผลิต

ตัดไม้ไผ่บงมาตัดเป็นปล้องไม่เอาข้อ นำไม้ไผ่ที่ตัดแล้วนำมาผ่าตามแนวยาวเป็นซีกเล็กๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร เหลาด้านในของซีกไม้ไผ่ให้เรียบ จากนั้นจักให้เป็นเส้นบางๆตามแนวยาว เหลาให้เรียบด้วยมีดปลายแหลมอีกครั้ง ได้ไม้ไผ่เส้นบางเรียกว่า ”ตอก” นำตอกที่ได้มาสานขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระด้ง กระแตง หรือพัด ส่วนนี้เรียกว่า “แผงผลิตภัณฑ์” ตัดไม้ไผ่ซางมาผ่าตามแนวยาวออกเป็นซี่ ขนาดตามความเหมาะสมกับแผงผลิตภัณฑ์ เหลาให้เรียบแล้วดัดให้โค้ง ส่วนนี้เรียกกว่า “ขอบ” ตัดไม้ไผ่ซางเป็นซี่เล็กๆตามแนวยาว เหลาให้เรียบเรียกว่า “ไพ” ใช้สำหรับปิดปากขอบให้มีความเรียบร้อย แน่นหนา
นำแผงผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาประกอบกับขอบและไพที่เตรียมมัดด้วยลวดเส้นเล็กรอบขอบ เพื่อความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เมื่อได้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วนำไปอบควันไฟ ระยะเวลา 1 วัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเหลืองทอง สวยงาม ทั้งยังป้องกันการเกิดเชื้อรา และมอด อีกด้วย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่(บ้านชบา)

ที่อยู่ 75 2 - ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

086-2082961

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางนรา ศรีสุก

ที่อยู่ 75 2 - ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

086-2082961

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มจักสานบ้านชบา บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000