ดอกบัวจากผ้ากาบบัว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ดอกไม้ประดิษฐ์

ที่อยู่ 18 8 - - ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 32340

08 5634 4709

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอุวรรณี เจนจบ

ที่อยู่ 18 8 - - ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 32340

08 5634 4709

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ดอกไม้ประดิษฐ์
18 โนนม่วง หมู่ 8 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 32340
ติดต่อ : นางอุวรรณี เจนจบ
โทร :08 5634 4709