ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้ง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจำปาหล่อ สันนิษฐานว่าตั้งมาเป็นเวลา 100 ปีเศษ โดยมีขุนหลวงฤทธิ์ คำรณ เป็นกำนัน คนแรก ขุนจำปาหล่อฤทธิ์เป็นกำนันที่สอง อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ทำนา และใช้เกวียนหรือเรือเป็นพาหนะในการขนถ่ายผลผลิต ต่อมาได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านจำปาหล่อและตำบลจำปาหล่อจนถึงทุกวันนี้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้ง จังหวัดอ่างทอง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

นำผึ้ง

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณพัลลภ นิลคูหา

ที่อยู่ 8 7 - - ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

041615540

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณพัลลภ นิลคูหา

ที่อยู่ 8 7 - - ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

041615540

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

84 หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000