จักสานผักตบชวา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลราชสถิตย์แต่เดิมเรียกชุมชนบ้านกรอดที่หาดทรายที่สวยงาม ต่อมาทางราชการ ได้มาก่อสร้างโรงเลี้ยงม้าและสถานที่ฝึกม้า เพื่อใช้ในยามศึกสงคราม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านโรงม้า ต่อมาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงม้ามาเป็นราชสถิตย์ จนถึงปัจจุบันนี้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโรงม้า

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผักตบชวา

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสวิง ฟักขำ

ที่อยู่ 17 4 - - ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

08-9414-1886

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสวิง ฟักขำ

ที่อยู่ 17 4 - - ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

08-9414-1886

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

17 หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140