กล้วยไม้หวายซีซ่าในกรอบนาฬิกา(ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย)

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แม่ย่านางทัวร์ช็อป

ที่อยู่ 1129/4 7 - - ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

0 4452 0934

-

Maeyanangtour@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางปัฐมวดี อุส่าห์ดี

ที่อยู่ 1129/4 17 - - ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

0 4452 0934

-

Maeyanangtour@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-