ปลานิลเลี้ยงในกระชัง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ลูกปลานิลแปลงเพศ หัวอาหาร

ขั้นตอนการผลิต

นำลูกปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ลงไปเลี้ยงในกระชัง/1 กะชัง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

ที่อยู่ - 3 - ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ -

044-831567

cdd_chaiyaphum@chaiyo.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสง่า รอดจันทึก

ที่อยู่ - 3 - ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ -

044-831567

cdd_chaiyaphum@chaiyo.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
หมู่ที่ 3 บ้านท่ากอก ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อ : นายสง่า รอดจันทึก
โทร : 044-831567
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com