ผ้าไหมทอมือสันทรายงาม

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงรายก่อตั้งมานานกว่า ๔๐ ปี โดยประชาชนส่วน ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตาบลนี้เป็นคนไทยอีสาน ที่ได้อพยพมาอยู่ก่อนปี ๒๕๐๐ และได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ตามจานวนประชากรที่อพยพมาเป็นชุมชนใหญ่ คือ ชุมชนตาบลสันทรายงาม
สตรีชาวอีสาน ถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูทานา หรือว่างจากงานประจา อื่น ๆ ใต้ถุนบ้าน แต่ละบ้านจะกางหูกทอผ้ากันแทบทุกครัวเรือน โดยผู้หญิงในวัยต่าง ๆ จะสืบทอดกันมาผ่านการจดจาและปฏิบัติจากวัยเด็ก ทั้งลวดลายสีสัน การย้อมและการทอ ผ้าที่ทอด้วยมือจะนาไปใช้ตัดเย็บทาเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน ที่นอน ผ้าห่ม และการทอผ้ายังเป็นการวัดถึงความกุลสตรี เป็นแม่เหย้าแม่เรือนของหญิงชาวอีสานอีกด้วย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

มาตรฐาน มผช.
ผลการคัดสรร OTOP ๒ ดาว ปี ๒๕๔๗

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มสตรีผ้าไหมสหกรณ์ เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญ และมีจิตสานึกที่จะสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าไหม มีความสามัคคีกันในกลุ่ม อีกทั้งวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อีกทั้งยังคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน และทาให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ มีกิจกรรมร่วมกัน ทาให้หมู่บ้านเป็นแหล่งภูมิปัญญาด้านผ้าไหมและเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑.เส้นไหมยืน
๒.เส้นไหมพุ่ง
๓.สีย้อม
๔.ฟาง
๕.ด่างฟอก/ล้าง

ขั้นตอนการผลิต

๑.เลือกสรร วัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น เส้นไหม สีย้อมไหม ฯลฯ
๒.ในการฟอก การย้อม ต้องใช้ไฟ ที่มีอุณภูมิพอเหมาะ และอุณภูมิคงที่
๓.ในการมัดลายต้องใช้ความละเอียด ประณีต
๔.การทอต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความละเอียด ประณีต
๕.ในการสร้างสรรค์ลาย ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และประยุกต์ลายให้เกิดลายสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย กับแฟชั่น และความต้องการของตลาด แต่อยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

๑.เลือกสรร วัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น เส้นไหม สีย้อมไหม ฯลฯ
๒.ในการฟอก การย้อม ต้องใช้ไฟ ที่มีอุณภูมิพอเหมาะ และอุณภูมิคงที่
๓.ในการมัดลายต้องใช้ความละเอียด ประณีต
๔.การทอต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความละเอียด ประณีต
๕.ในการสร้างสรรค์ลาย ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และประยุกต์ลายให้เกิดลายสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย กับแฟชั่น และความต้องการของตลาด แต่อยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีผ้าไหมสหกรณ์

ที่อยู่ 50 1 - - ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 0

08-16723397

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางฉวีวรรณ ชาติไทย

ที่อยู่ 50 1 - - ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 0

08-16723397

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีผ้าไหมสหกรณ์ เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายงาม
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ติดต่อ : นางฉวีวรรณ ชาติไทย
โทร. 08-16723397