การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นกล้วย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก เป็นหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เป็นอาชีพหลัก ประกอบกับการ ทำนามีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง ค่าปุ๋ย ค่ายาราคาสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ดังนั้นราษฎรในหมู่บ้าน จึงรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม โดยการทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นกล้วย ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนก เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ต้องการมีรายได้เสริม และ ในบริเวณหมู่บ้านมีต้นกล้วยจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในหมู่บ้านมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเนื่องจากมารดาของนางอารมณ์ ศิริบุตร ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากก้านกล้วยไว้ให้สืบทอด จึงทำให้เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ฯ ได้
ปัจจุบันการทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้มีการนำวัสดุต่างๆ มาจัดทำ ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป สำหรับดอกไม้ประดิษฐ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้มีการรักษา และพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 OTOP คัดสรร 5 ดาว ปี 2549
1.3.2 มผช.ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ (ผ้าแปรรูป) ระดับ 5 ดาว ปี 2550
1.3.3 มผช. ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ระดับ 3 ดาว ปี 2553
1.3.4 รางวัลผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
1.3.5 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 14

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือ คนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่ม เตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าในให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา อีกทั้งมีการนำความรู้เข้าไปสอนวิธีการทำให้กับลูกหลาน ในโรงเรียนต่างๆ และให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จึงทำให้มีความผูกพันในชุมชนอย่างแน่นแฟ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 ต้นกล้วย กาบกล้วย
2.1.2 ลวดเบอร์26x3 นิ้ว
2.1.3 สีย้อมผ้าใหม่
2.1.4 ภาชนะสำหรับใส่ดอกไม้ เช่น แจกัน กระถาง
2.1.5 ถังสำหรับใส่สี

ขั้นตอนการผลิต

2.2.1 เตรียมวัตถุดิบ และปลอกกาบกล้วยโดยใช้มีดกรีดแยกกาบขาวด้านในจากกาบแข็งออกจากกัน
2.2.2 นำกาบกล้วยที่ปอกแล้วมาตากแดดจัดๆ ใน 1 วัน ให้แห้ง
2.2.3 นำกาบกล้วยที่ตาบแล้วมาย้อมสี
2.2.4 ตากกาบกล้วยที่ย้อมสีแล้ว
2.2.5 นำกาบกล้วยย้อมสีแล้วเข้าอบควันกำมะถัน
2.2.6 กาบกล้วยอบแล้วนำมาตัดกลีบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 x 3 นิ้ว (กลีบใหญ่) และ ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว (กลีบเล็ก) และตัดเป็นรูปหยดน้ำ และรูปหัวใจ
2.2.7 อัดกลีบกาบกล้วยให้เป็นกลีบดอกด้วยเครื่องรีดดอกไม้
2.2.8 เสียบลวด โดยใช้ลวดเบอร์ 26 x 3 เป็นแกนกลาง
2.2.9 เข้ากลีบในดอก
2.2.10 เข้ากลีบนอก และรีดปลายกลีบให้ม้วนงอ จัดแต่งให้สวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้กาบกล้วยสดที่ต้นไม่อ่อนมาก และต้องขูดเยื่อตาข่ายออกให้หมดก่อนนำไปแช่น้ำสารส้ม หรือสารละลายโซเดียมเบนโซเอท 20 นาที จะช่วยให้สีกาบกล้วยไม่คล้ำ และการอบหากใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง จะทำให้กาบกล้วยมีสีสันสวยงาม ติดทนนาน ไม่ซีด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนก

ที่อยู่ 149 3 - - ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

035-639189,081-8529218

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอารมณ์ ศิริบุตร

ที่อยู่ 149 3 - - ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

035-639189,081-8529218

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนก บ้านเลขที่ 149 หมู่ 3 บ้านโพธิ์รังนก ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120