ปลาย่าง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากพระ เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก ทำให้มีปลาชุกชุม ชาวบ้านจึงหาปลามาประกอบอาหาร และขายเป็นรายได้เสริม และคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา เนื่องจากในอดีตเทคโนโลยี ยังไม่ทันสมัยชาวบ้านจึงคิดวิธีการถนอมอาหารด้วยการย่างเพื่อเก็บไว้รับประทานและมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ในปัจจุบันก็ยังคงมีประชาชนย่างปลาไว้รับประทาน และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ปลาย่างเป็นอาหารที่ยังได้รับความนิยมจากชาวบ้านตำบลปากพระ ในฤดูน้ำหลากชาวบ้านมักหาปลามาย่างไว้รับประทาน และออกจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1.ปลาสร้อย
2.ไม้เสียบ

ขั้นตอนการผลิต

1.นำปลาสร้อยมาตัดหัว
2.เสียบไม้ล้างน้ำให้สะอาด
3.นำปลาที่ล้างแล้วมาย่างรมควัน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การย่างปลาต้องใช้ไฟแรงจะทำให้ปลาย่างมีความกรอบอร่อย และมีสีเหลืองโดยการรมควัน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเรณู ป้อมแก้ว

ที่อยู่ 101 5 - - ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 0

-

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเรณู ป้อมแก้ว

ที่อยู่ 101 5 - - ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 0

-

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-