อาหารแปรรูปจากกล้วย

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

กล้วยส้มแก่จัดที่ยังไม่เหลือง

ขั้นตอนการผลิต

1. คัดเลือกกล้วยที่กำลังแก่จัด
2. ปลอกเปลือกทำความสะอาด
3. แช่น้ำเกลือ
4. นำไปฝาน หรือหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
5. นำไปทอด
6. คลุกเคล้าน้ำตาล และเกลือไอโอดีน และบรรจุภัณฑ์

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย

ที่อยู่ - 5 - ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

01-2655898

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสนิท พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่ - 5 - ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

01-2655898

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วย
หมู่ที่ 5 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
ติดต่อ : นางสนิท พิพิธภัณฑ์
โทร : 01-2655898