ข้าวเม่าทิพย์ตราลดา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 11 เลขที่ 32 ถนนรัตนธิเบศธ์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 3.835 ตร.กม. หรือ ประมาณ 2,397 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้าน บางไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางรักใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านบางรักใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางมะขาม หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางพลู หมู่ที่ 7 บ้านริมคลองแม่น้ำอ้อม หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 10 บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 11 บ้านแพรกน้อย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

ที่อยู่ 7 หมู่11 - - ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

086 9039487, 02 5951881,9200872 กด0

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

น.ส.ปาริดา ทองเอี่ยม

ที่อยู่ 7 หมู่11 - - ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

086 9039487, 02 5951881,9200872 กด0

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่
7 หมู่ 11 บ้านบางแพรกน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ติดต่อ : น.ส.ปาริดา ทองเอี่ยม
โทร : 086 9039487, 02 5951881,9200872 กด0