ผ้าไหม

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เส้นไหมพันธ์พื้นเมือง

ขั้นตอนการผลิต

-คัดเลือกรังไหมที่มีคุณภาพดีนำมาสาวเพื่อให้ได้เส้นใยไหม -นำเส้นไหมที่แยกประเภทแล้วไปย้อมให้ได้สีตามต้องการ -มัดหมี่ตามลวดลายที่ได้รางแบบไว้ (กรณีผ้าไหมมัดหมี่) -นำเส้นไหมที่ย้อมแล้วมาทอโดยฟืม หรือกี่กระตุก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มปลุกหม่อนเลี้ยงไหม

ที่อยู่ 274 5 - ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

044 489030

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอนงค์ คำสิงห์นอก

ที่อยู่ 274 5 - ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

044 489030

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มปลุกหม่อนเลี้ยงไหม
เลขที่ 274 บ้านดอนอีลุ่ม หมู่5 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา 30180
ติดต่อ : นางอนงค์ คำสิงห์นอก
โทร :044 489030