ชุดน้ำชาชุดเล็ก (ลายบัว)

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

--

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรศาลเจ้าตึก

ที่อยู่ 59/3 - - - ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

034-542929

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

--

ที่อยู่ 59/3 - - - ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

034-542929

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรศาลเจ้าตึก
59/3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร :034-542929