ผักปลอดสารพิษ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงเสือเหลืองเดิมเป็นป่าต่อมาผู้คนอพยพมาบุกเบิกทำไร่ทำนา กันจำนวนมาก ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนตำบล มี 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนา ทำสวน ทำไร่

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ ปุ๋ยคอก

ขั้นตอนการผลิต

โดยวิธีธรรมชาติ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ที่อยู่ 217 หมู่17 -- - ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร -

056-689038

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบัณฑิตย์ พุ่มมาลา

ที่อยู่ 217 หมู่7 - - ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร -

056-689038

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
เลขที่ 217 หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ นายบัณฑิตย์ ุพุ่มมาลา
โทรศัพท์ 056-689038