ไม้กวาดดอกหญ้า

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำชะอี เดิมเป็นที่ตั้งอำเภอคำชะอีซึ่งได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ.2484 เป็นอำเภอในการปกครองของจังหวัดนครพนม และได้ยกฐานะเป็นอำเภอคำชะอีในปี พ.ศ.2499 ต่อมาปี พ.ศ.2525 ครม.มีมติแยกเป็นจังหวัดมุกดาหาร ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทซึ่งมีพื้นเพเดิมอยู่ที่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยข้ามมาทางแม่น้ำโขง เมื่อประมาณ 400 - 500 ปีมาแล้ว ตำบลคำชะอีเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำชะอี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคำชะอี หมู่ 2 บ้านกกไฮ หมู่ 3 บ้านห้วยทราย หมู่ 4 บ้านคำชะอี หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ 6 บ้านหนองกะปาด หมู่ 7 บ้านนาปุ่ง หมู่ 8 บ้านศรีมงคล หมู่ 9 บ้านห้วยทราย หมู่ 10 บ้านแก้งช้างเนียม หมู่ 11 บ้านคำชะอี หมู่ 12 บ้านห้วยทราย หมู่ 13 บ้านห้วยทราย หมู่ 14 บ้านคำชะอี

เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 150 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดอกแขม, ด้ามไม้, ตะขอ

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนทำไม้กวาดบ้านหนองกะปาด

ที่อยู่ 81 หมู่6 - - ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

08-1052-8790, 0-4264-2193

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายทองปาน หาญจริง

ที่อยู่ 81 หมู่6 - - ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

08-1052-8790, 0-4264-2193

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนทำไม้กวาดบ้านหนองกะปาด
81 หมู่ 6 บ้านหนองกะปาด ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
ติดต่อ : นายทองปาน หาญจริง
โทร : 08-1052-8790, 0-4264-2193