กางเกงขาสั้น

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนงาม เดิมเป็นบ้านโพนงามของตำบลบ้านเหล่า ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งตำบลบ้านค้อ ในปี พ.ศ.2475 บ้านโพนงามจึงขึ้นต่อตำบลบ้านค้อ ต่อมาปี พ.ศ.2512 ได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลโพนงาม ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคำชะอี มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโพนงาม หมู่ 2 บ้านโพนงาม หมู่ 3 บ้านตูมหวาน หมู่ 4 บ้านดอนป่าแคน หมู่ 5 บ้านโนนป่าแดง หมู่ 6 บ้านหนองสระพัง หมู่ 7 บ้านแฝก หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้ หมู่ 9 บ้านหนองสระพัง หมู่ 10 บ้านแฝก

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 35,933 ไร่ ตำบลโพนงามตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอำเภอคำชะอี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผ้า, ด้าย

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านโพนงาม

ที่อยู่ 71 หมู่2 - - ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

042 636080

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเข็ม สุขรี่

ที่อยู่ 71 หมู่2 - - ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

042 636080

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านโพนงาม
71 หมู่ 2 บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
ติดต่อ : นางเข็ม สุขรี่
โทร : 042 636080