ขนมปังสอดไส้

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลมงคลธรรมนิมิต แบ่งแยกมาจากตำบลราษฎรพัฒนา เมื่อปี พ.ศ.2527 โดยมีนายประดิษฐ์ แดงฉ่ำ เป็นกำนัน พื้นที่การปกครอง จำนวน 7 หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคา 2535 ได้แบ่งหมู่ที่ 5 เพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน จึงทำให้ตำบลมงคลธรรมนิมิต มีเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 8 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 ได้แต่งตั้งกำนันคนใหม่ คือ นายสำเริง หอมมาก มาถึงปัจจุบันนี้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 1 มกราคม 2542 ก่อนจะจัดตั้งกลุ่ม เริ่มทำกันในครอบครัวก่อน พอคนในหมู่บ้านเห็นดี ก็เลยจัดตั้งกลุ่ม มีการบริหารจัดการ มีประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการ และประชาสัมพันธ์

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมนึก นิลไถล

ที่อยู่ 77 6 - - ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160

035 697541,06 8210308

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมนึก นิลไถล

ที่อยู่ 77 6 - - ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160

035 697541, 06 8210308

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

77 หมู่ 6 บ้านบ่อกลางเมือง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง 14160