น้ำปลา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากตำบลผาเลือด มีพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จึงมีราษฎรจำนวนหลายครัวเรือน ประกอบอาชีพประมง ทั้งที่เลี้ยงปลาในกระชัง และจับปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์มาจำหน่าย แต่ปลาที่จับได้มีราคาไม่แน่นอน จึงได้รวมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อผลิตน้ำปลา และปลาร้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลาที่จับได้และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ปลา 60 ส่วน เกลือ 38 ส่วน น้ำตาล 2 ส่วน

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกัลยา พุกพลอย

ที่อยู่ 82 8 - - ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ -

055-499125

-

cduttaradit@chaiyo.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกัลยา พุกพลอย

ที่อยู่ 82 8 - - ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ -

055-499125

-

cduttaradit@chaiyo.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา
ที่อยู่ เลขที่ 82 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเจริญ ต. ผาเลือด อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
ติดต่อ นางกัลยา พุกพลอย
โทรศัพท์ 055-499125
E-mail : cduttaradit@chaiyo.com