ผ้าทอมือ

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- กี่กระตุก
- ด้าย
- ที่กรอด้าย

ขั้นตอนการผลิต

- จัดหาด้าย
- ออกแบบลาย
- ลงมือทอผ้า
- นำไปจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม อาชีพทอผ้า

ที่อยู่ - - ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี -

037-219298 01-3052772

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางยวัลภา

ที่อยู่ - - ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี -

037-219298 01-3052772

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตลาดนัดทั่วๆ ไป
กลุ่ม อาชีพทอผ้า
สถานที่ตั้ง : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางยวัลภา
โทร :037-219298 01-3052772
e-mail :