น้ำมันเหลืองพฤกษาเวช

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มน้ำมันเหลืองพฤกษาเวช

ที่อยู่ 359/3 2 - สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

08 9098 4145 , 039 531386

-

pueak_sa_vech@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณจันทนา เปรมปรี

ที่อยู่ 359/3 2 - สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

08 9098 4145 , 039 531386

-

pueak_sa_vech@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-