กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

โครงการธนาคารผักปลอดสารพิษได้จัดตั้ง เมื่อปี 2539 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายตลาด ผู้ช่วยฝ่ายตลาด ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายซ่อมบำรุง คณะกรรมการอยู่ในวาระชุดละ 1 ปี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ที่อยู่ - 1 - - ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

055-311380, 311176

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุปผา นาคมี

ที่อยู่ - 1 - - ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

055-311380, 311176

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หมู่ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก