น้ำดื่ม

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- น้ำใต้ดินที่ผ่านการกรองที่สะอาดบริสุทธิ์
- ภาชนะที่ (ขวด)

ขั้นตอนการผลิต

1. สูบน้ำใต้ดินผ่านเครื่องกรองที่มคุณภาพ
2. บรรจุขวดที่ทำความสะอาด
3. การบรรจุโดยแรงงานจากคน
4. ตัวแทนของกลุ่มนนำสินค้าออกจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม สตรีผลิตน้ำดื่ม

ที่อยู่ - 8 - ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางละออง เป้าคำภา

ที่อยู่ - 8 - ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ร้านค้าภายในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
- ครัวเรือน ราษฎรทั่วไป
บ้านสัน ดัน หมู่ที่ 8 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี