ขนมเขียว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. แป้งข้าวเหนียว
2. น้ำจากใบเตย
3. ถั่วเขียว
4. มะพร้าว
5. น้ำตาลทราย
6. เกลือ
7. ฯลฯ

ขั้นตอนการผลิต

- นำแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำใบเตยตามความเหมาะสม นำมานึ่งให้สุก โดยทำเป็นแผ่น
- นำใส้ที่เตรียมไว้มาใส่ส่วนตรงกลางห่อเป็นรูปต่าง ๆ ตาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม ทำขนม

ที่อยู่ - 1 - ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

(037)411094

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญส่ง บุดดา

ที่อยู่ - 1 - ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

(037)411094

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ร้านค้าภายใน หมู่บ้าน ตำบล
- ประชาชนทั่วไป
หมู่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี (037)411094