กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโปร่งนก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2534 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิรามได้ร่วมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหาร มีสมาชิกก่อตั้ง 35 คน มีการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการได้รับเงินทุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอฯ 9,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุและกลุ่มได้ร่วมกันทำนาเพื่อหาเงินมาใช้ในกลุ่มได้เงิน 21,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มทำข้าวเกรียบ และในปี พ.ศ.2535,2537 สำนักงานเกษตรอำเภอจัดสรรเงินในการซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องบดน้ำพริก ขวดบรรจุภัณฑ์

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโปร่งนก

ที่อยู่ 410 5 - ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

01-6749034

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมจิตร์ เอียม

ที่อยู่ 410 5 - ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

01-6749034

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

410 หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150