หน่อไม้ไผ่ตง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

พันธุ์ไผ่ตง สำหรับปลูก

ขั้นตอนการผลิต

ออกตามฤดูกาล

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม ปลูกไม้ไผ่ตง

ที่อยู่ - - ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบุญส่ง ช่างฉาย

ที่อยู่ - - ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 7 บ้านหนองตะแบก ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี