กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลนที

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชลนที

ที่อยู่ 43 5 - ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

08-9062-8651

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญตา ทั่งจ้อย

ที่อยู่ 43 5 - ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

08-9062-8651

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

43 โปร่งนก หมู่ 5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150