กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้านวมเย็บมือบ้านแม่กุ้งหลวง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกภายในหมู่บ้านที่มีเวลาว่างในการใช้กิจกรรมให้เกิดประโยชน์โดยการรวมตัวกันผลิตผ้านวมเย็บมือ เพื่อต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนให้กับสมาชิก โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านที่มีความชำนาญได้ทำการผลิตและใช้เวลาว่างให้กับกลุ่มสมาชิกได้ฝีกทำผ้านวมเย็บมือโดยความชำนาญ และงานมีความละเอียดได้รวบรวมสมาชิกจำนวน 39 คน ในตอนแรกโดยการขายหุ้นให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มและมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตองได้เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนปี 2548 และจัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ทางกลุ่มจึงมีทุนเรือนหุ้น จำนวน 275 หุ้นๆละ 500 บาท และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 137,500 บาท โดยมีนางพัชรินทร์ อินทะเทพ เป็นประธานกลุ่ม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

กรรไกร
ฝ้าย
ด้าย
เข็มเย็บผ้า
ห้างเย็บ
ไม้โก๋ง(ไม้ยึดผ้าให้ตึง)

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอน การผลิตผ้านวมเย็บมือ
1. นำผ้าที่จะมาทำเป็นปลอกยาว ประมาณ 2 เมตร (ผืนที่ 1) ปูให้เรียบ
2. นำฝ้ายมาวางทับพร้อมกับการตีฝ้ายให้กระจายไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนเพราะสะดวกในการเย็บ
3. เสร็จแล้วนำผ้าผืนที่ 2 มาวางทับและจัดให้เรียบและตรงกันทั้ง 2 ผืน แล้วม้วน เก็บ แล้วยกไปวางบนห้างเย็บเพื่อรอเย็บ
4. คลี่ผ้าออกใช้ไม้วางทับเพื่อจัดผ้าให้เรียบ และเริ่มเย็บด้วยมือ จนหมดผ้า
5. ส่วนระยะห่างแต่ละชั้นประมาณ 1 นิ้ว ส่วนระยะตารางให้อยู่ตามความเหมาะสมสวยงาม
6. ต่อมาเย็บเก็บด้านรอบข้างทั้ง 4 ด้านให้เรียบร้อย โดยใช้ไม้โก๋งยึดติดผ้าเพื่อให้ตึงเรียบเย็บสะดวก สวยงาม
ระยะเวลาการเย็บผ้าด้วยมือ
- ผ้าปูนอน ใช้เวลาเย็บประมาณ วันครึ่ง
- ห่มคู่ ใช้เวลาเย็บประมาณ ห้าวัน
- ห่มเดี่ยว ใช้เวลาเย็บประมาณ วันครึ่ง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้านวมเย็บมือบ้านแม่กุ้งหลวง

ที่อยู่ - 6 - ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ -

089 - 9566774

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางพัชรินทร์ อินทะเทพ เป็นประธานกลุ่ม

ที่อยู่ - 6 - ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ -

089 - 9566774

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1.บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทุกต้นเดือนและปลายเดือน
2.งานที่ทางราชการ/เอกชนจัด เช่น งานฤดูหนาวประจำปี, งานมหกรรมพืชสวนโลก
3.สถานที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้านวมเย็บมือบ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.089 - 9566774