ไข่นกกระทาแปรรูป

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

จากการเลี้ยงนกกระทาที่จริงใจและใส่ใจและเป็นขั้นตอน ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากและเหลือจำหน่าย จึงหาวิธีแก้ไขโดยการแปรรูป จะต้องคิดแตกต่าง ทำก่อนและไม่เหมือนใคร จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้รับความสนใจและสันสนุนจากผู้บริโภคตลอดเวลา

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

นำวัตถุดิบล้างน้ำ ต้มให้สุก 7 นาที แช่น้ำเย็น กระเทาะเปลือก ปอกเปลือก คัดเกรด นับบรรจุถุง(ขนาด 5/25/50 ฟอง) เติมน้ำเกลือ ปิดปากถุง ฆ่าเชื้อ 85 องศาเซลเซียส 10 นาที แช่เย็น เก็บเข้าสต็อกสินค้าที่อุณหภูมิ 0.4 องศาเซลเซียส รอจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

บรัษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด

ที่อยู่ 57/1 2 - ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง -

0 3561 1444

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายเอนก สีเขียวสด

ที่อยู่ 57/1 2 - ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง -

0 3561 1444

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 57/2 หมู่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 0 1652 5666