กล้วยแผ่นอบม้วน

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ประธานกล่มได้เข้าอบรมการแปรรูปกล้วยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้นำความรู้มาปฏิบัติตั้งแต่ พ.ศ.2542 พยายามคิดค้นพ้ฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้กล้วยแผ่นอบที่มีคุณภาพถูกใจผู้บริโภค ประกอบกับกล้วยเป็นผลไม้ที่หาได้ไม่ยาก จึงผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดปี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

ใช้กล้วยน้ำว้าขาวพันธ์มะลิอ่องที่สุกงอม ปอกเปลือกแช่น้ำเกลือ ผ่าครึ่งลูกตามยาวทับให้แบน วางในถาดแสตนด์เลส อบแห้งในตู้อบ บรรจุกล่อง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห

ที่อยู่ 55/3 2 - ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง -

0 3561 2836

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางนงนุช คำคง

ที่อยู่ 55 2 - ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง -

0 3592 4455

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 55/3 หมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 0 3561 2836