กระเป๋าถือสุภาพสตรี

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

จักสานไม้ไผ่เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

เตรียมไม้ไผ่ ขูดผิว จักตอกตามขนาดที่ต้องการ ย้อมสี สานตามแบบที่ต้องการ เรียกว่าสานหุ่น แล้วนำไปตกแต่งผูกปากด้วยหวาย ใส่หูหิ้ว รมควัน บุผ้า

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานเครือข่ายศูนย์กลางชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า

ที่อยู่ 77 8 - ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง -

0 3564 4418

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายพรชัย บุญรื่น

ที่อยู่ 77 8 - ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง -

0 3564 4418

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 77 ม. 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 0 3564 4418