กระจาดชุดฝาเทิน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้ไผ่

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่

ที่อยู่ 68 - ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

08 1475 2184, 08 9932 1530

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณอำพร อ่อนหวาน

ที่อยู่ 68 - ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

08 1475 2184, 08 9932 1530

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 หมู่ 3 บ้านเนินไผ่ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110