กลุ่มอาชีพผลิตกระถางดินเผา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตรีณรงค์ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งขึ้นอยู่กับตำบลหลักฟ้า ต่อมาประมาณ พ.ศ.2485 ขณะนั้น นายชิต สุนทรสวาท เป็นนายอำเภอไชโย นายสิทธิ์ บรรณสารสิทธิ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งตำบลใหม่ชื่อว่าตำบลบ้านป่า เพราะสภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นป่าหนาแน่นมากและมีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยยุบตำบลชะไว ตำบลบ้านป่า และตำบลหลักฟ้า ตั้งตำบลใหม่ชื่อตำบลตรีณรงค์

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดินเหนียว

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ผลิต\จากดินเหนียวมาทำเป็นกระถางดินเผา

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางน้ำทิพย์

ที่อยู่ - 2และ3 - - ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง -

035-408428

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางน้ำทิพย์

ที่อยู่ - 2และ3 - - ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง -

035-408428

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หมู่ที่ 2,3 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จังหวัดอ่างทอง