น้ำพริกตาแดงบ้านสันมะนะ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

น้ำพริกตาแดง เป็นอาหารพื้นบ้านของคนทางภาคเหนือ มักทำกันในเวลามีงานบุญ งานแต่งงาน และงานศพ โดยการนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา แปรรูปในการใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ เช่น พริกแห้ง หอม กะเทียม ฯลฯ ซึ่งการทำอาหารพื้นบ้านนี้ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นอาหารที่ทำขึ้นง่าย ๆ แต่มีรสชาดดี เหมือนกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นที่อยู่กันแบบเรียบง่าย แต่รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และทรงคุณค่า
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำอาหารพื้นบ้าน กลุ่มสตรีบ้านสันมะนะได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านสันมะนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีในหมู่บ้านมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้ง เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน การทำน้ำพริกตาแดงบ้านสันมะนะจะเน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. ได้เข้าประกวดในงานวันสตรีสากล เมื่อวันที่9 มีนาคม 2544 การถนอมอาหารไทยใส่เกลือ
2. ได้รับรางวัลดีเด่นในการทำลาบพื้นเมืองที่บริษัทนิยมพานิชย์ 26 พ.ค. 44
3. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดทำลาบพื้นเมือง1 ก.ย. 2544
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดน้ำพริกตาแดงในงานมหกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน
5. ได้รับรางวัลคัดสรรสินค้า OTOP (น้ำพริกตาแดง ) ได้รับรางวัล 4 ดาว ในปี 46
6. ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (ทั้งน้ำพริกตาแดงและน้ำพริกลาบ )
7. ได้รับมาตรฐานชวนชิมชวนใช้จากสำนักงานเกษตรภาคเหนือ
8. ได้เข้าร่วมประกวดน้ำพริกตาแดงและหมูทอดได้รางวัลชนะเลิศที่ 1 ในงานวันเกษตรปี 47
9. เข้าร่วมแข่งขันโรงเรือนน่าอยู่น่าทำงานเมื่อปี 46 ได้รับรางวัล 5 ดาว
10.ได้เข้าร่วมการประกวดทำลาบพื้นเมืองที่บริษัทนิยมพาณิชย์ลำพูน 16 ตุลาคม 2547ได้รับรางวัล 5 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การทำน้ำพริกตาแดง เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในเรื่องการทำอาหารมาจากบรรพบุรุษ เมื่อมีงานบุญ งานแต่งงาน หรืองานศพ ก็จะมีการทำน้ำพริกตาแดงไว้เลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน โดยจะชักชวนคนในชุมชนมาร่วมกันทำน้ำพริกเพื่อแสดงฝีมือให้แก่แขกต่างหมู่บ้านได้ชิมรสชาด นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมสตรีในชุมชนมาจัดตั้งเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนให้แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้ง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอยู่ในชุมชน ในการรับซื้อผลผลิต เช่น พริก กระเทียม เพื่อนำเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำพริกตาแดง ซึ่งทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- พริกแห้ง
- หอมแดง
- กระเทียม
- ปลาร้า
- ปลาแห้ง

ขั้นตอนการผลิต

(1) เอาพริกแห้งไปอบให้สุก
(2) เอาหอมแดง กระเทียม ปลอกเปลือก แล้วล้างน้ำให้สะอาด
(3) นำปลาร้าไปบดให้ละเอียด
(4) นำปลาแห้งไปย่างและบดให้ละเอียด
(5) นำหอมแดง กระเทียม ปลาร้า ไปย่างให้สุก
(6) นำวัตถุดิบทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำมาบดละเอียดอีกครั้ง
(7) นำน้ำพริกที่ปรุงสำเร็จแล้วมาบรรจุใส่กระปุกพลาสติกเพื่อพร้อมจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ข้อควรปฏิบัติคือการคัดส่วนผสมทุกชนิดต้องดีมีคุณภาพ การเผาพริกแห้ง หอม กระเทียม ปลาแห้ง ปลาร้า ต้องควรระวังอย่าให้ไหม้จนเกินไปจะทำให้น้ำพริกมีกลิ่นไหม้ไปด้วย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านสันมะนะ

ที่อยู่ 89 6 - ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

0-5350-0547

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวรรณา วิพรหมชัย

ที่อยู่ 89 6 - ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

0-5350-0547

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านสันมะนะ
2. จำหน่ายตามสถานที่ที่ส่วนราชการจัดขึ้น