การปั้นเตาเศรษฐี

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองแกน้อยเป็นพื้นที่เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ในการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เตาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้พลังงานเพื่อการหุงต้ม ซึ่งเป็นพลังงานที่ทุกครัวเรือนต้องใช้และเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำ ดังนั้นเพื่อประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จำเป็นต้องมีเตาคุณภาพสูง สามารถให้ความร้อนได้มากกว่าเตาธรรมดาในจำนวนปริมาณเชื้อเพลิงที่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีได้อนุมัติโครงการสอนการปั้นเตาเศรษฐีแก่ราษฎรบ้านหนองแกน้อยและผู้สนใจ วิทยากรจากจังหวัดราชบุรี บ้านหนองแกน้อยจึงมีภูมิปัญญาสามารถผลิตเตาเศรษฐี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

มาตรฐานกรมอนุรักษ์พลังงาน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

- มีการสร้างงาน สร้างรายได้
- ประหยัดพลังงาน
- เป็นทางเลือกของการใช้พลังงาน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ดินเหนียวบริสุทธิ์
2) แบบเหล็ก
3) แกลบดำ
4) น้ำลูกรังแดง
5) มีดปาดดิน

ขั้นตอนการผลิต

1) ผสมดิน
2) นวดดิน
3) ขึ้นรูป
4) เข้าเตาเผา
5) ใส่โครงเตา
6) ทาสี ปิดฉลาก

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) การนวดดินให้ได้มาตรฐาน
2) ขนาดเตามาตรฐาน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายวิเชียร ทิศฟองดี

ที่อยู่ - - ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

--

ที่อยู่ - - ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

มีจำหน่ายที่บ้านหนองแกน้อย