จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน หมู่ที่ ๔ ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ โดยเริ่มแรก มีสมาชิก ๒๔ คน เงินหุ้น ๒,๘๘๐ บาท และเงินสบทบในการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากอำเภอบ่อไร่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีต้นคลุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณแหล่งน้ำ ลำธาร ที่ลุ่ม ที่ชื้น ลำต้นกลม สูง ซึ่งชาวบ้านบ้านคลองโอนก็ได้นำต้นคลุ้มมาจักสานเป็นเครื่องใช้ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ดังนั้นชาวบ้านคลองโอนเห็นช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพ ให้กับครัวเรือน ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการประชุมหารือกัน ว่าจะนำประโยชน์จากต้นคลุ้มมาเพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นคลุ้มมีเอกลักษณ์ที่เด่น คือ มีความทนทาน สวยงาม จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น โดยมีมติในที่ประชุมว่าจะใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มกลุ่มอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน” และใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน” มี นางจิตรา พวงกัน เป็นประธานกลุ่มฯ ปัจจุบัน สินค้าจักสานคลุ้มบ้านคลองโอน ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นของอำเภอบ่อไร่ เป็นที่แพร่หลายในจังหวัดตราด จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงยังสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านบ้านคลองโอน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ระดับ ๓ ดาว ปี ๒๕๕๓

ประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น ชุมชน และใช้กำลังคนในชุมชนผลิตสินค้าทั้งหมด มีการอาศัย พึ่งพากันและกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น ชุมชน และใช้กำลังคนในชุมชนผลิตสินค้าทั้งหมด มีการอาศัย พึ่งพากันและกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับชุมชน
คลุ้ม
หวาย
ไม้ไผ่
น้ำมันสน
สารส้ม
น้ำยาเคลือบเงา
กาวร้อน
เครื่องรีด
มีด
เหล็กแหลม
คีมไม้
กรรไกร
เตา
กะละมัง

ขั้นตอนการผลิต

๑. จักคลุ้ม/ไม้ไผ่ และหวายตามขนาดที่เราต้องการ
๒. นำคลุ้มมาขูดผิวให้เรียบ
๓. นำไผ่มาขึ้นรูปตามแบบที่เราต้องการ
๔. นำเส้นคลุ้มมาสานตามรูปทรงที่เราขึ้นรูปไว้
๕. นำหวายมาทำเป็นขอบปากของผลิตภัณฑ์เพื่อยึดไว้ให้เป็นรูปทรง
๖. ใช้ไฟเป่าเพื่อเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
๗. นำผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วไปเคลือบน้ำยา
๘. นำผลิตภัณฑ์ไปตากแดดให้แห้ง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน

ที่อยู่ ๒๗ ๔ - - ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 0

08 6839 1238

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจิตรา พวงกัน

ที่อยู่ ๒๗ ๔ - - ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 0

08 6839 1238

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ร้านสวนสวรรค์ตะวันออก
ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาตราด
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ศูนย์ผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านคลองโอน เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองโอน ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด