ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้สอนวิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นางสุนีย์ มักผล และชาวบ้านอีก ๖ คน ได้รวมตัวกันหาวัตถุดิบเหลือใช้ในชุมชนมาทดลองทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพแล้วนำไปใช้ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต หลังจากนำไปใช้พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพส่งผลให้ต้นพืชแข็งแรง แมลงหรือศัตรูพืชลดลง ดินไม่แน่น พืชเจริญเติบโตได้ดี เพื่อนบ้านใกล้เคียงจึงสนใจและมาขอซื้อปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพไปใช้บ้าง นางสุนีย์ มักผลและชาวบ้านอีก ๖ คน จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อทำการผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพจำหน่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่จำหน่ายทั้งหมด ๓ สูตร ได้แก่
-ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว ปรับสภาพดินและน้ำ
(ใช้แกลบ และใบไผ่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต)
-ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำบำรุงดอก ใบ และลำต้น
(ใช้เศษพืชผัก และหัวปลาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต)


- ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเร่งการออกรวงข้าว (ใช้ไขมันสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต)

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของเกษตกรและคนในชุมชน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

แรงงานในการผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพใช้แรงงานในชุมชน วัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิที่เหลือใช้ภายในชุมชน เช่น เศษผัก หัวปลา เป็นต้น จึงช่วยลดขยะในชุมชน นอกจากนี้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสภาพดินแต่ยังสามารถนำไปปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นได้ โดยกลุ่มปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพได้มอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านนำไปใช้ปรับสภาพน้ำที่เน่าเสียให้ดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือดกื้อกูลกันในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1 เศษผักต่าง ๆ ได้แก่ ต้นกล้วย ฟักทอง ผักบุ้ง เป็นต้น ๔๐ กิโลกรัม
2 หัวเชื้อ พด.๒ (๑ ซอง:น้ำ ๑๓๐ ลิตร)
3 กากน้ำตาล ๑๐ กิโลกรัม
4 ถังขนาด ๑๕๐ ลิตร
5 ไม้ด้ามยาว
6 ถังน้ำ

ขั้นตอนการผลิต

2.2.1 จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้พร้อม
2.2.2 นำหัวเชื้อผสมน้ำ ๕ ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน
2.2.3 นำน้ำที่ผสมหัวเชื้อแล้วไปผสมกับเศษผัก แล้วเทใส่ถังขนาด ๑๕๐ ลิตร
2.2.4 นำกากน้ำตาล ๑๐ กิโลกรัม ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน
2.2.5 นำกากน้ำตาลที่ผสมน้ำแล้วไปเทรวมกับหัวเชื้อและเศษผักที่ผสมไว้ในถังแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้ง
2.2.6 ปิดฝาถังไม่ต้องแน่น ทิ้งไว้ประมาณ ๑๕-๒๐ วัน จึงนำไปบรรจุใส่ขวดพร้อมจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ขั้นตอนการผลิต ระหว่างหมักมีการเติมจุลินทรีย์น้ำลงไปในถังหมักปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยให้การย่อยสลายดีขึ้น และช่วยดับกลิ่น ทำให้ได้ปุ๋ยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ

ที่อยู่ ๕๖/๑ ๔ - ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

0๘๖-๗๙๕๔๓๘๐

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุนีย์ มักผล

ที่อยู่ ๕๖/๑ ๔ - ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

0๘๖-๗๙๕๔๓๘๐

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 กลุ่มกลุ่มปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ บ้านเลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3.2.2 งานแสดงสินค้าภายในจังหวัด เช่น งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งานอำเภอยิ้ม เป็นต้น