ตะกร้าหวายผสมก้านมะพร้าว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2530 หลวงพ่อวัดสามพระยาจากกรุงเทพมหานคร เดินทางมายังวัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว พบว่า
คนในตำบลป่างิ้วจำนวนมาก ไม่มีงานทำ ท่านเห็นว่าในชุมชนมีการปลูกมะพร้าวจำนวนมาก ซึ่งน่าจะสามารถนำมาใช้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ จึงเสนอความคิดเห็นว่าจะสอนการทำจักสานจากก้านมะพร้าวให้ ชาวบ้านเห็นด้วยและมีความตั้งใจอยากจะเรียนรู้ ท่านจึงเชิญวิทยากรมาสอน มีการสอนการจักสานหลากหลายรูปแบบ ทั้ง ตะกร้า กระจาด และมีหลากหลายลวดลาย เช่น ลายผีเสื้อ เฉลียวแปลง ลายพิกุล หนามทุเรียน เป็นต้น ต่อมามีการจัดตั้งกลุ่มชื่อ กลุ่มจักสานตำบลป่างิ้ว มีสมาชิกจำนวน 20 คน รวมกลุ่มกันทำตะกร้าจักสาน ส่งขายตามร้านค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างจังหวัด ปัจจุบันกลุ่มจัดตั้งมาเป็นเวลา 25 ปี มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มจักสานทางมะพร้าวและหวาย ผลิตงานจักสานตามที่ลูกค้าสั่ง มีการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายใหม่ โดยประยุกต์จากรูปแบบและลวดลายดั้งเดิมซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความเป็นจักสานตำบลป่างิ้วคือ มีความประณีต สวยงาม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- มผช. เลขที่ 37421/351 ลงวันที่ 31/1/2548

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1. สมาชิกในกลุ่มจักสานทางมะพร้าวและหวาย เป็นคนในชุมชน ทำให้คนมีรายได้ และได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคต่างๆในทำงานจักสาน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ ทำให้เกิดความผูกพันกัน
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการทำจักสานส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของคนในชุมชน เช่น ก้านพร้าว เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผลผลิตเกิดมูลค่าเพิ่ม
3. มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง กลุ่มจักสานยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำงานจักสาน ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการทำงานจักสานโดยไม่หวงความรู้ เพื่อต้องการให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาไทย และมีวิชาความรู้ติดตัวต่อไป
4. คนในชุมชนมีการอุดหนุนสินค้า ให้ความเชื่อมั่นในสินค้าของกลุ่ม มีการสั่งซื้อไปเป็นของขวัญ และซื้อไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ต้นหวาย
2. ก้านมะพร้าว
3. ผิวหวาย
4. ตอกย้อมสี
5. ลวด
6. น้ำมันเคลือบเงา

ขั้นตอนการผลิต

1. ใช้มีดขูดก้านมะพร้าว ให้เหลือเฉพาะสีขาว
2. เหลาต้นหวายให้มีความกลมมน ได้ขนาด และขูดผิวหวายให้เป็นเส้นบาง ใช้สำหรับมัด
3. ห่วงตะกร้าส่วนกลาง : นำต้นหวายที่มีความกลมมน ขดเป็นวงกลม มัดด้วยลวด
4. ห่วงตะกร้าส่วนล่าง : นำต้นหวายที่มีความกลมมน ขดเป็นวงกลม มัดด้วยลวด
5. ห่วงตะกร้าส่วนบน : นำต้นหวายผ่าครึ่งให้มีความแบน ขดเป็นวงกลม มัดด้วยลวด
6. นำก้านมะพร้าววางเรียงบนห่วงตะกร้าส่วนกลางที่ขดเป็นวงกลมมีละอัน แล้วมัดด้วยผิวหวาย ทำต่อกันจนครบรอบวง แล้วทำการสานไขว้ก้านมะพร้าวทั้งส่วนบน และส่วนล่าง
7. นำห่วงตะกร้าส่วนบน มามัดผูกติดกับปลายด้านบนของก้านมะพร้าวที่ผ่านการสานไขว้เรียบร้อยแล้ว ด้วยผิวหวาย แล้วรวบส่วนปลายก้านมะพร้าวทั้งหมด ดัดโค้งทำเป็นหูตะกร้า แล้วนำหวายมาพันทับรอบหูตะกร้าให้เรียบร้อย
8. นำห่วงตะกร้าส่วนล่าง มามัดผูกติดกับปลายด้านล่างของก้านมะพร้าวที่ผ่านการสานไขว้เรียบร้อยแล้ว ด้วยผิวหวาย
9. นำตอกย้อมสีขัดสลับสีให้สวยงาม นำมามัดติดเป็นก้นของตะกร้า
10. นำสีทาไม้ทาเคลือบลงให้ทั่วตะกร้า เพื่อความสวยงาม คงทน ป้องกันมอดและแมลง ตากลมให้แห้ง แล้วจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1. คนที่ทำงานจักสานจะต้องมีความอดทน ใจเย็น งานจึงจะออกมาสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานหวายและทางมะพร้าว

ที่อยู่ 20/1 1 - ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

087-7914534

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบาง เขียวเหมือน

ที่อยู่ 20/1 1 - ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

087-7914534

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- จำหน่ายตามการสั่งผลิตของลูกค้า
- จำหน่ายตามงานที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น