ภูมิปัญญาไทย

หมวด : อื่นๆ วีดีโอ

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

--

ที่อยู่ - - ตำบลคลองต้นไทร อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

--

ที่อยู่ - - ตำบลคลองต้นไทร อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-