ดอกไม้สดอบแห้งในภาชนะแก้ว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงพาณิชย์และการต่อยอดทางความคิด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวินิจฉัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง ยั่งยืนและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเองรัฐบาลมีนโยบายให้ชุมชนสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยให้มีการผลิตและดำเนินการจากสินทรัพย์ หรือทุนทางสังคมของชุมชน ให้มีรูปแบบการจัดการที่สมัยใหม่ เป็นกิจการของคนในชุมชน
โดยแกนนำกลุ่ม มีการปรึกษาหารือที่จะสร้างอาชีพเสริม และจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้น โดยคำนึงถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ด้วยข้อจำกัดของวัตถุดิบ เพราะในพื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา จึงไม่สามารถนำวัตถุดิบอื่นใด มาทำอาชีพเสริมได้ ทางแกนนำกลุ่มฯ จึงเห็นชอบที่จะเริ่มรวมตัวทำ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ผลตอบแทนรับทางการตลาดพอสมควรแต่ว่าสินค้าทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วงกวน มะดันแช่อิ่ม ไม่สามารถตอบสนองตลาดได้กว้างมากนัก จึงได้คิดที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่จะออกจำหน่ายคือ ดอกไม้อบแห้งในภาชนะแก้ว และได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มเป็นลำดับโดยทางกลุ่มฯ เน้นที่จะทำตามคำสั่งซื้อเป็นอันดับแรก และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อีกด้วย
เนื่องจากต้องการหาอาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว พร้อมทั้งยังเป็นการ ระดมทุนจากสมาชิกมาใช้ในการดำเนินงานในกิจการของกลุ่ม โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่าย และการร่วมกิจกรรมทางสังคม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

คัดสรร OTOP Produt Champion ปี 2549 ได้ 3 ดาว
คัดสรร OTOP Produt Champion ปี 2552 ได้ 3 ดาว
คัดสรร OTOP Produt Champion ปี 2554 ได้ 3 ดาว
มาตรฐาน ม.ผ.ช. 34505-12/932 (มผช. 932/2548)
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รหัสทะเบียน 1-13-05-05/1-0004
โล่เกียรติคุณ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1. ฝีมือแรงงาน คือ กลุ่มคนในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนว่างงาน ผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
2. เปิดให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาดูงาน
3. เข้าร่วมกิจกรรม ในการสาธิตงานประดิษฐ์ ให้โรงเรียน และหน่วยงานราชการในจังหวัด
4. เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดวิชาและฝึกปฏิบัติ ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ
5. เข้าร่วมกิจกรรม ในการสาธิตงานประดิษฐ์ดอกไม้ ในหน่วยงานต่าง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดอกไม้สด
แก้ว
กระจก
เทปพันก้าน
ถ้วย
ค่าทรายซิริก้า

ขั้นตอนการผลิต

1. นำดอกไม้มาคัดขนาด ประเภท สี นำภาชนะแก้ว มาทำความสะอาด
2. นำดอกไม้ไปผ่านกรรมวิธีอบแห้ง ด้วยทราย ซีริก้าเมื่อแห้งหมาดนำชิ้นส่วนมาประกอบและตบแต่ง
3. นำดอกไม้ที่ได้ ไปประกอบ ให้เป็นแบบที่ต้องการ
4. นำดอกไม้ที่เข้าช่อแล้ว มาประกอบตามแบบที่ได้กำหนดไว้ทำความสะอาด พร้อมตรวจสอบ
5. นำภาชนะที่ทำเสร็จแล้ว มาปิดด้วยฝาแก้วที่กำหนด
7 นำมา ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำลงกล่องบรรจุภัณฑ์
8 นำกล่องที่บรรจุเก็บเข้าห้องเก็บของเพื่อรอจัดส่งให้ลูกค้า

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

กิจการจะขยายกำลังการผลิต จากเดิมผลิตได้เฉลี่ย ประมาณ 600 ชิ้น/เดือน โดยจะขยาย กำลังการผลิต ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 ชิ้น/เดือน โดยนำเอาวิธีการบริหารด้านการผลิต การจัดการระบบวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ รวมถึงแรงงานที่ใช้ ในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า มีการกำหนดระยะเวลาในการส่งของให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

กลุ่มฯ จะพัฒนารูปแบบ การเพิ่มลวดลาย และการพัฒนาสีสันให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รับผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ และคำสั่งซื้อของลูกค้า เพิ่มประโยชน์ การใช้งานให้กับตัวสินค้าให้มีมากขึ้น ใช้งานได้หลากหลาย ออกแบบสินค้าใหม่ๆให้เข้ากับรูปแบบบ้านสมัยใหม่ ให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตในสมัยใหม่

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม

ที่อยู่ 37/3 2 วงแหวนตะวันตก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

0-2598-3535, 0-2598-3322, 08-1432-3152, 08-9793-3742

0-2925-4862

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม

ที่อยู่ 37/3 วงแหวนตะวันตก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

0-2598-3535, 0-2598-3322, 08-1432-3152, 08-9793-3742

0-2925-4862

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ศูนย์จำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลคลองพระอุดม
(ศูนย์สาธิตการเรียนรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน หรือร้านต้นกะเจี้ยบ)
2.ศูนย์สาธิตทางการตลาดสวนจตุจักรพลาซ่า ซอย 7 เครือข่ายบ้านปทุม
3.ร้านที่สวนจตุจักรโครงการ 20 ซอย 2
4.ร้านที่สวนจตุจักร 2 มีนบุรี
5.ร้านที่สวนจตุจักร 3 พระราม 3
6.ร้านที่คลองถมพลาซ่า
7.ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว
8.สวนลุมไนส์ พลาซ่า
9.โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว
10.ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สีลม
11.ร้านบ้านของไทยทำ อ้อมใหญ่นครปฐม
12.ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี
13.บริษัท ออซีซัน ดิริเวอร์รี่ จำกัดมี 10 สาขา ทั่วประเทศ(โชว์รูมคาร์ฟู พระราม4)
14.ร้านค้าในต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ เกาะสมุย กระบี่ จุดพักรถบางสะพานน้อย
15มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สวีเดน อิตาลี ซาอุดิอาราเบีย โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรส เคนย่า สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตเลีย จีน อินเดีย

การจำหน่ายแบบขายส่ง มี 2 แบบ คือ
1) ผู้แทนจำหน่าย ขายส่งทั่วไป มีดังต่อไปนี้ สวนจตุจักร 2 มีนบุรี สวนจตุจักร 3 พระราม 3 สวนจตุจักร โครงการ 20 ซอย 2 สวนจตุจักรพลาซ่า โซน A ซอย 7 เครือข่ายบ้านปทุม และคลองถมพลาซ่า
2) Inter trade ในประเทศ และต่างประเทศ
2.1) Inter trade ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ออซีซัน ดิริเวอร์รี่ จำกัด และบริษัทเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ไทย จำกัด
2.2) Inter trade ต่างประเทศ ได้ก่ Mosaie Co.,Ltd. (www. mosaie-th.com)
Krorapat Inter Trade Limit Part (www.krorapatthaisilk.com)
V.N.B. Inter Trade Co.,Ltd.