ข้าวกล้องหอมนิล

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

นางสาวชฎากร มีสวัสดิ์ ภรรยาประธานกลุ่ม เป็นผู้ที่ชอบไผ่รู้ได้ไปเรียนรู้การปลูกข้าวหอมนิลจากมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี , มหาวิทยาลัยเกษตรบางแสน และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเริ่มทดลองปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อเก็บไว้รับประทานเอง เนื่องจากสามีเป็นเบาหวาน ความดัน ต้องการให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนำไปแบ่งปันญาติพี่น้อง คนรู้จัก ทุกคนที่ได้รับประทานแล้วบอกว่าดี จึงคิดที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับคนรู้จัก และคนรักสุขภาพ ต่อมาจึงได้ชักชวนชาวบ้านบริเวณนั้น ตั้งกลุ่มกันเพื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลจำหน่าย โดยได้ยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และส่งข้าวกล้องหอมนิลเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เมื่อปี 2553 ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว ทำให้สมาชิกกลุ่มมีกำลังที่จะผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นได้มีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงาน OTOPCITY 2011 ที่เมืองทองธานี ทำให้มีลูกค้ารู้จักและสั่งซื้อข้าวกล้องหอมนิลของกลุ่มมากขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็นการทำนาน้ำฝน ทำได้ปีละ 1 ครั้ง เป็นที่นาดอน ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ใช้สารชีวภาพในการดูแลรักษา เช่นน้ำหมักรกวัวเป็นฮอร์โมนบำรุง ปุ๋ยมูลสัตว์จากฟาร์ม, เพาะเชื้อราบิเวอร์เรียป้องกันเพลี้ยกระโดด เลี้ยงแหนแดงใส่นาข้าวเพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศ แทนปุ๋ยยูเรีย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่ปรึกษา เนื่องจากที่บ้านของประธานกลุ่มได้เลี้ยงวัวสวยงาม พันธุ์ฮินดู บราซิล เลี้ยงแพะ จึงสามารถนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอัดเม็ดได้ ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการทำนาข้าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งภรรยาประธานกลุ่มยังเป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน จึงมีความรู้ในการดูแลนาข้าวได้อย่างถูกวิธี ดังนั้นการผลิตข้าวกล้องหอมนิลของกลุ่มฯ จึงเป็นข้าวกล้องที่ปลอดสารเคมี 100 % อย่างแน่นอน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) คัดสรร OTOP ระดับ 4 ดาว ปี พ.ศ. 2553
2) มาตรฐานการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตามระบบจัดการคุณภาพ : GAP ข้าว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้ที่นา และแรงงานคนในชุมชนในการผลิต สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด และได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณนั้นปลูกข้าวหอมมะลิขาวปลอดสารพิษ โดยใช้น้ำหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตทีดี จึงทำให้เกิดความผูกพันช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน ปัจจุบันเปิดที่ทำการกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ที่ดินทำนาที่อุดมสมบูรณ์ ปลอดสารเคมี 6. พันธุ์ข้าวหอมนิล
2. รถไถนา 7. เครื่องสีข้าว
3. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 8. ถุงพลาสติก
4. แหนแดง 9. เครื่องซิลถุง
5. น้ำหมักรกวัว 10. ข้าวกล้องหอมนิล

ขั้นตอนการผลิต

1) เตรียมแปลงนา ใช้มูลวัว แพะตีปนบนแปลงนา
2) คัดเลือกพันธุ์ข้าวไม่ปลอมปน หว่านต้นกล้าประมาณ 20 วัน นำไปดำ
3) ดูแลนาข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์, ใส่ฮอร์โมนด้วยน้ำหมักรกวัวที่ผสมเอง }ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันเพลี้ยกระโดด
ตรึงไนโตรเจนให้ดินด้วยแหนแดง (แหนแดงเป็นทั้งปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจากในโพรงใบของแหนแดงมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ โดยดำรงชีวิตอยู่กับแหนแดงแบบพึ่งพาอาศัยกัน สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ จากความสัมพันธ์นี้ทำให้แหนแดงกลายเป็นปุ๋ยดี)
4) เก็บเกี่ยวผลผลิตภายใน 115 วัน (การเก็บเกี่ยวต้องล้างรถเกี่ยวเพื่อไม่ให้มีข้าวอื่นปลอมปน นำข้าวไปสีเป็นข้าวสาร
5) นำข้าวมาแพ็คใส่ถุงขนาด 1 และ 2 กิโลกรัม ซิลปากถุงสุญญากาศ และติดสลากเพื่อเตรียมจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) คัดเลือกพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ ไม่ปลอมปน
2) เลี้ยงต้นข้าวด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีสารเคมีเจือปน
3) ใช้พื้นที่นาดอน ไม่มีสารเคมีหรือน้ำสกปรกไหลผ่านที่นา
4) ข้าวที่ผลิตจึงเป็นข้าวกล้องอินทรีย์ 100 %

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลกรง

ที่อยู่ 85 5 - - ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

080-0848834

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายอุทัย กลิ่นสาหร่ายค

ที่อยู่ 85 5 - - ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

080-0848834

-