ผลิตภัณฑ์ผืนระนาดทุ้ม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ดั่งเดิมครอบครัวมีอาชีพทำงานโรงงาน ต่อมา นายช่อ วุฒิราชา ซึ่งเป็นพ่อของภรรยา ให้ออกจากงานเพื่อสืบสานความรู้ เรื่องการทำระนาด ระยะแรกทำหุ่นรางระนาด แต่รายได้ไม่เพียงพอ พ่อจึงให้ทำผืนระนาด โดยสานตั้งแต่การคัดไม้ ตัดแต่ง จนถึงการเทียบเสียง และเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้ นำมาพัฒนา ปรับปรุงจนผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทำด้วยไม้ไผ่ตรงเพราะไม้ลำใหญ่ มีขนาดเหมาะกับการทำลูกระนาด ลูกระนาดของผืนระนาดทุ้ม มีจำนวน 17 ลูก ขนาดโดยประมาณ (ต้น 45-47 ซม.) ความยาวของผืน 103-105 ซม. เสียงของระนาดทุ้ม จะสียงต่ำ นุ่ม หรือเรียกว่าเสียงทุ้มนั้นเอง
ผืนระนาดเอก
ทำจากไม้เนื้อแข็ง, ไม้ชิงชัง, ไม้ประดู่, ไม้มหาด, ไม้ไผ่ตรง ลูกระนาดของผืนระนาดทุ้ม มีจำนวน 22 ลูก ขนาดโดยประมาณ (ต้น 40-42 ซม. ยอด 30-32 ซม.) ความยาวของผืน 104-106 ซม. เสียงของระนาดเอก จะสียงสูง ออกแหลม
ผืนระนาดที่ได้ราคาสูง จะดูจากเสียงที่ดัง แก้วเสียง ไพเราะ หวาน ลักษณะเรียบร้อย สวยงาม

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผืนระนาดเอก ครั้งที่ 2 ประเภทไม้แข็ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ได้ทำผืนระนาดมอบให้กับโรงเรียนวัดใหม่หญ้าไทร เพื่อเป็นการสืบสานการเล่นดนตรีไทย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- ไม้ไผ่ตรงในการทำผืนระนาดทุ้ม
- ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัง ไม้ประดู ในการทำ ผืนระนาดเอก

ขั้นตอนการผลิต

ระนาดทุ้ม
1.นำไม้ไผ่ 1 ลำ ตัดเฉพาะข้อ (ระหว่างข้อต่อ)
2.ผ่าเป็นเสี้ยวแบ่ง กว้างประมาณ 7 ซม.
3.แช่น้ำ
4.ผึ่งให้แห้ง
5.คัดแยกความยาวของแต่ละลูกตั้งแต่ 14-19 นิ้ว
6.จัดเรียงลูกระนาด 17 ลูก ปรับไม้ได้ความกว้างของแต่ละลูกที่ต้องการ วางกระสวยตีเส้น ตัดสวนเกินออก โดยให้เหลือข้อติด
7.ตีเส้นเจารู ร้อยเชือก
8.เจียตกแต่ง ให้ลูกระนาดไม่เหลือมกัน
9.ติดตะกั่ว ถ่วงเสียง
10.เอาเชือกออก
11.เทียบเสียงจากยอด (ลูกเล็กจนถึงลูกต้น) คว้านท้องใช้ลูกหมูและหินเจีย เป็นการปรับเสียง
12.ขัดเก็บรายละเอียด โดยใช้กระดาษทรายหยาบจนถึงกระดาษทรายละเอียด ลงแว็ก
13.ติดเชือก (พร้อมส่ง)

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1.ใช้ไม้ที่มีคุณภาพ (ไม้แก่)
2. เน้นรายละเอียด มีลักษณะเรียบร้อย สวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายเกรียงศักดิ์ เริงศิริ

ที่อยู่ 26/1 9 - ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -

0863467838

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายเกรียงศักดิ์ เริงศิริ

ที่อยู่ 26/1 9 - ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -

0863467838

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สั่งซื้อโดยตรง ณ เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 9 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0863467838