กระเป๋าสานผักตบชวา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมชาวบ้าน บ้านไชยภูมิมีอาชีพทำนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ นางเหมือนใจ คงทอง ประธานกลุ่ม ประกอบอาชีพวิ่งรถโดยสารประจำทาง สายอ่างทอง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

๒. มีลายเฉพาะไม่เหมือนใคร เช่น ลายไทย ลายน้ำไหล
๓. ใช้ภูมิปัญญา โดยการทำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสานด้วยมือ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว ของอำเภอไชโย
๒. มีลายเฉพาะไม่เหมือนใคร เช่น ลายไทย ลายน้ำไหล
๓. ใช้ภูมิปัญญา โดยการทำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสานด้วยมือ
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
๑. มผช. เลขที่ ๓๙/๒๕๔๖
๒. พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ OTOP คัดสรร ๒ ดาว
๓. พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ OTOP คัดสรร ๓ ดาว
๔. พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ OTOP คัดสรร ๔ ดาว
๕. พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ OTOP คัดสรร ๓ ดาว
๖. รางวัลชนะเลิศที่ ๑ การประกวดหัตถศิลป์อ่างทอง ๓๘ ประเภทผักตบชวา

ความสัมพันธ์กับชุมชน

๑. คนในชุมชนมารวมกลุ่มกันทำและรวมเป็นสมาชิกทำให้เกิดความสามัคคีและก่อเกิดรายได้ในครอบครัว
๒. ใช้วัตถุดิบในชุมชน
๓. มีความเข้าใจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- ต้นผักตบชวาแห้ง
- เปีย
- กำมะถัน
- สีย้อม
- ผ้า/ซีป/เข็มหมุด/เข็มสอย
- เลคเกอร์/น้ำมันสน
- น้ำมันวานิช
- กาวยาง/กาวลาเทค
- สายหนัง/หูไม้
อุปกรณ์
- เครื่องรีด
- ค้อน
- เข็มหมุด
- กรรไกร
- แบบกระเป๋า
- เครื่องตอกสาย

ขั้นตอนการผลิต

๑. คัดเลือกผักตบชวาไม่อ่อน หรือแก่เกินไป ขนาดความยาวประมาณ ๒๔

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การเลือกผักตบชวาต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป โดยต้องมีความยาว ๒๔-๓๒ นิ้ว

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านไชยภูมิ

ที่อยู่ - 2 - หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย ๐๘๔ -๐๘๖๒๘๙๗ ประธานกลุ่ม : ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

0840862897

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเหมือนใจ คงทอง

ที่อยู่ - 2 - - ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

0840862897

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑.กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านไชยภูมิ หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔ -๐๘๖๒๘๙๗
๒.ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP วัดไชโยวรวิหาร
๓.ส่วนราชการต่างๆ
๔.ตามการสั่งซื้อของลูกค้า