จักสานจากเส้นพลาสติก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

จากแนวคิดการประยุกต์วิธีจักสานผักตบชวา สู่การใช้วิธีการจักสานแนวใหม่ด้วยเส้นพลาสติก เดิมในปี พ.ศ.2547 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวัว ได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ จำหน่าย สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ต่อมาสินค้าจากผักตบชวาเริ่มมีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มจึงเกิดแนวคิดต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง โดยในปี พ.ศ.2553 อาจารย์กองแก้ว เชิดฉาย ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้มาสอบถามนายอำนวย ปิ่นประดับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ว่าสนใจการเรียนจักสานพลาสติกหรือไม่ จากนั้นจึงได้เกิดการรวมตัวกันฝึกอาชีพจักสานพลาสติก สำหรับวัตถุดิบในการจักสานเป็นเส้นพลาสติกที่มีขายตามท้องตลาด นำมาจักสานด้วยลายขัด ลายสอง และลายของเส้นพลาสติก ทั้งทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม มีสวยงาม ความทันสมัย คงทน และได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน ทางกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวัว เข้าจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ.2554 และได้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 3 ดาว ในปี 2555 และได้รับการแนะนำและสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2. มีการจักสานด้วยลายขัด ลายสอง
3. ผลิตภัณฑ์มีการใส่หูเพิ่มเติมเพื่อสะดวกในการใช้งาน
4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยลวดลายที่แตกต่าง
5. ปากของผลิตภัณฑ์จะมีความกว้างกว้างฐาน
6. สานด้วยความประณีต สานแบบเส้นชิด ไม่มีช่องว่าง
7. มีการตรวจสอบคุณภาพของงานทุกชิ้น

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ มผช. 20/2546
2. สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1. การผลิตชิ้นงาน เป็นฝีมือของคนในชุมชน
2. มีสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้การจักสานพลาสติกให้กับเยาวชนและบุคคลที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัสดุและอุปกรณ์ (การทำแบบหรือรองที่ใส่ดินสอ)
1. ไม้อัด
2. ตะปู
3. ค้อน
4. ไม้ฉาก
5. เลื่อย
6. ดินสอ
วัสดุและอุปกรณ์ (ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ดินสอ)
1. เส้นพลาสติก
2. ลวด
3. คีมตัดลวด
4. กรรไกร
5. ตะปู
6. ไขควง

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการทำแบบหรือรอง
1. ตัดไม้อัดขนาด สูง 20 ซม. กว้าง 7.5 จำนวน 4 แผ่น และตัดไม้อัดขนาด 7.5x7.5 ซม. 1 แผ่น (ก้นแบบ)
2. นำชิ้นส่วนที่ตัดแล้วมาประกอบกันด้วยตะปู
ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ที่ดินสอ
1. ตัดเส้นพลาสติก ความยาว 20 ซม. จำนวน 12 เส้น (เส้นตั้ง) และตัดเส้นพลาสติก ความยาว 30 ซม. จำนวน 10 เส้น (เส้นสาน)
2. ขึ้นก้นโดยนำเส้นพลาสติกวางบนแบบ ใช้ตะปูตอกบนเส้นพลาสติกบนก้นแบบ
3. สานก้นจนครบ 12 เส้น แล้วตอกตะปูครบทั้ง 4 ด้าน
4. สานตามรูปแบบรอง ตามความสูงให้ครบทั้ง 4 ด้าน
5. ตัดเส้นลวดความยาว 43 ซม. สอดวนขอบปาก
6. หักเส้นที่เหลือ สานปิดลวด และพับขอบเพื่อเก็บงาน
7. ดึงตะปูที่ตอกไว้ออก ถอดแบบ และสานปิดรูตะปู เพื่อเก็บงาน
8. บีบตกแต่งให้ชิ้นงานได้รูปทรง
9. นำเส้นพลาสติก ความยาว 50 ซม. ตัดแบ่งเป็น 2 ส่วน (ผ่า) ถักเป็นเปีย
10. ใช้ปลายทั้ง 2 ด้านของเปีย สอดลงในตัวชิ้นงาน สานล็อคที่ตัวแบบ
11. ที่ใส่ดินสอสมบูรณ์แบบ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1. ขณะทำชิ้นงานต้องดึงเส้นสานให้แน่น เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้น
2. ต้องคำนวณความยาวของเส้นก่อนตัดเส้นทุกครั้ง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน ไม่เกิด
ความผิดพลาด
3. การตัดปลายเส้นพลาสติกก่อนสาน ต้องตัดให้เป็นแนวเฉียง เพื่อให้ง่ายแก่การสาน
4. ลวดที่นำมาสอดในชิ้นงาน ต้องดัดให้ตรง
5. ทุกขั้นตอนของการทำชิ้นงาน ต้องสังเกตชิ้นงานให้ทั่วอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเมื่อสานเสร็จ
6. หากมีการขีดข้ามเส้น ให้นำเส้นใหม่มาสอดทับเส้นเก่า (เทคนิคการแก้งาน)

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่ 77/2 2 - 77/2 หมู่ 2 บ้านบางต้นทอง ตำบลคลองวัว ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

035-860933

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายอำนวย ปิ่นประดับ

ที่อยู่ 77/2 2 - - ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

035-860933

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 77/2 หมู่ 2 บ้านบางต้นทอง ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
- ร้ายขายของที่วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
- น้องนุชอ่างทองแทรคเตอร์ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
- ร่วมออกงานจำหน่าย และจัดแสดงของหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดหาเพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพในจังหวัด เช่น อำเภอยิ้ม จังหวัดเคลื่อนที่ งานประจำปีของจังหวัด ของดีเมืองอ่างทอง เป็นต้น