น้ำว่านหางจระเข้ (กลุ่มแม่บ้านวัดสุวรรณ)

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ว่านหางจระเข้เป็นต้นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบ จัดอยู่ในตระกูลลิลเลี่ยม (LILIUM) แหล่งกำเนิดเดิมอยู่แถบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณตอนใต้ของทวีปอาฟริกา พันธ์ของว่านหางจระเข้มีมากมายกว่า ๓๐๐ ชนิด ซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากจนไปถึงที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ cm. ลักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้ก็คือ มีใบแหลมคล้ายเข็ม เนื้อหนา และเนื้อใบมีน้ำเมือกเหนียว ว่านหางจระเข้ผลิดอกในช่วงฤดูหนาว ดอกจะมีสีต่างๆ กัน เช่น เหลือง ขาว และแดง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธ์ของมัน คำว่า "อะโล" (ALOE) เป็นภาษากรีซโบราณ หมายถึง ว่านหางจระเข้ ซึ่งแผลงมาจากคำว่า "ALLAL" มีความหมายว่า "ฝาดหรือขม" ในภาษายิว ฉะนั้นเมื่อผู้คนได้ยินชื่อนี้ ก็จะทำให้นึกถึงว่านหางจระเข้.
ว่านหางจระเข้เดิมเป็นพืชที่ขึ้นในเขตร้อน ต่อมาได้นำไปแพร่พันธุ์ในยุโรปและเอเชีย และทุกวันนี้ ทั่วโลกกำลังเกิดกระแสนิยมว่านหางจระเข้กันเป็นการใหญ่ สำหรับประเทศไทย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการปลูกว่านอยู่หลายอำเภอ แต่ที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตค่อนข้างดี เช่น ในอำเภอเมือง ที่หมู่บ้านคั่นกระได ตำบลอ่าวน้อย และผลผลิตที่ได้จะส่งเข้าโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็นว่านหางจระเข้กระป๋อง ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประทศ ซึ่งกลุ่มแม่บ้านตำบล วัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้ไปศึกษาดูงานการแปรรูปน้ำว่านหางจระเข้ และ ได้นำต้นพันธ์จากญาติที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาปลูก เพื่อแปรรูปเป็นน้ำว่านหางจระเข้ โดยเริ่มทำการแปรรูป น้ำว่านหางจระเข้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑) อย.๒๐-๒-๐๑๕๔๒-๒-๐๐๐๑
๒) คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Q)
๓) OTOP คัดสรร ๔ ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

วัตถุดิบ และแรงงานในการผลิตล้วนมาจากชุมชน มีการรวมกลุ่มสมาชิก สามารถสร้างานสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และคนในชุมชน (ผู้ปลูกว่านหางจระเข้) รวมทั้งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่และต่างพื้นที่
๑) ด้านวัตถุดิบ ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกว่านหางจระเข้เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับทางกลุ่มฯ
๒) ด้านการผลิต ใช้แรงงานคนในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยผลิตอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง
๓) ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา / องค์ความรู้ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั้งใน และต่างชุมชน ที่มาศึกษาดูงานเป็นประจำ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑) ว่านหางจระเข้
๒) น้ำ
๓) น้ำตาลกรวด
๔) ใบเตย
๕) มีดปอกว่านหางจระเข้
๖) ตะแกรงร่อนล้างเมือกว่านหางจระเข้
๗) ภาชนะใส่ว่าน (กะละมัง , หม้อ ฯลฯ)
๘) เครื่องบดว่านหางจระเข้
๙) เตาแก๊สสำหรับต้มน้ำเชื่อม
๑๐) เครื่องวัดความหวาน
๑๑) เครื่องบรรจุน้ำว่านหางจระเข้ใส่ขวด

ขั้นตอนการผลิต

๑) ล้างว่านหางจระเข้ นำว่านหางจระเข้สดมาฉีดล้างด้วยน้ำเพื่อชำระเศษดิน เศษใบไม้ ผงฝุ่น ออกจากว่านฯ
๒) ปอกเปลือกว่าน และนำไปบดใช้มีดปอกเปลือกว่านออกให้เหลือแต่เนื้อว่าน ที่มีลักษณะใสคล้ายวุ้น แล้วนำไปเข้าเคลื่องบดเพื่อให้ได้เนื้อว่านที่มีความละเอียด
๓) ล้างเมือกว่านออกใช้ตะแกรงร่อนรองเนื้อว่านแล้วใช้น้ำล้างเมือกของเนื้อว่านออกจนเกลี้ยง
๔) ต้มว่านกับน้ำเชื่อมน้ำตาลกรวด นำว่านหางจระเข้ที่บดและล้างเมือกออกแล้วมาต้มในน้ำเชื่อม(ใส่ใบเตย)ที่กำลังเดือด โดยใช้เนื้อว่านหางจระเข้ น้ำหนักประมาณ ๖๐ กิโกรัม ต่อ น้ำตาลกรวด ๑๐ กิโลกรัม น้ำ ๑๐๐ ลิตร (ใช้เครื่องวัดความหวานเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน) ต้มจนเดือดอีกครั้งจึงเสร็จขั้นตอน
๕) บรรจุน้ำว่านหางจระเข้ใส่ขวด นำว่านหางจระเข้ที่ต้มในน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่ลงในเครื่องบรรจุน้ำว่านลงขวด ปิดผนึกฝา และนำไปแช่น้ำในน้ำแข็ง (น็อคว่าน)

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การน็อคน้ำว่านหางจระเข้ คือการนำน้ำว่านที่บรรจุขวดเสร็จในขณะที่ยังมีอุณหภูมิสูงไปแช่ในน้ำแช่น้ำแข็ง (น้ำเย็น) จะทำให้เนื้อว่านแข็งไม่เละ เวลารับประทานจะมีความกรอบในเนื้อว่าน และใช้น้ำตาลกรวดดีกว่าใช้น้ำตาลทราย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านตำบลวัดสุวรรณ

ที่อยู่ ๔๗/๑๖ 6 - - ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐

๐๘-๑๔๒๙-๓๒๘๕

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางลัดดาวัลย์ พลอยงาม

ที่อยู่ ๔๗/๑๖ 6 - - ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐

๐๘-๑๔๒๙-๓๒๘๕

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑) ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านตำบลวัดสุวรรณ บ้านเลขที่ ๔๗/๑๖ หมู่ ๖ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๗๐ โทร ๐๘-๑๔๒๙-๓๒๘๕
๒) ตลาดนัดเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ทุกวันพุธ และ วันศุกร์)