ศาลพระภูมิทรงไทยไม้สัก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมบิดา และพี่ชายมีอาชีพช่างไม้รับงานสร้างบ้านทรงไทย เมื่อปี พ.ศ. 2535 ข้าพเจ้าได้ไปทำงานสร้างบ้านทรงไทยกับบิดา และมีความสนใจในงานช่างไม้อยู่แล้ว จึงคิดดัดแปลงรูปแบบบ้านทรงไทยให้ย่อส่วนลงมาเป็นศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย เมื่อทดลองทำศาลพระภูมิไม้สักดูและได้ออกวางจำหน่ายที่บ้าน ปรากฏว่าผู้สนใจและสั่งทำศาลพระภูมิเป็นจำนวนมาก เมื่อปี พ.ศ. 2538 ข้าพเจ้าจึงชักชวนพี่น้องมาทำศาลพระภูมิฯ เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมีสมาชิก 12 ราย โดยจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย
วัสดุที่ใช้ในการทำศาลพระภูมิ เป็นไม้สักที่เหลือจากการทำบ้านทรงไทย และไม้เก่าจากร้านขายไม้ ซึ่งหาซื้อได้จากโรงไม้ในพื้นที่ใกล้เคียง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นศาลพระภูมิ และศาลตายายทรงไทยแบบหลังเดียว ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นศาลพระภูมิทรงไทยแฝด ทรงห้ายอด ทรงเก้ายอด
ในปี 2553 ส่งคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ 3 ดาว และในปี 2555 ได้ส่งคัดสรรสุดสอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ 3 ดาว
1.ผลิตภัณฑ์

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 มผช.45/2546 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555
1.3.2 OTOP คัดสรรได้ 3 ดาว ปี 2553
1.3.3 OTOP คัดสรรได้ 3 ดาว ปี 2555
1.3.4 จดวิสาหกิจชุมชน รหัส 1-15-03-05/1-0007 ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ในการทำศาลพระภูมิไม้สัก จะใช้แรงงานในชุมชนทำการผลิต และได้มีการฝึกสอนอาชีพการทำศาลพระภูมิให้กับเยาวชนในชุมชนทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และยึดเป็นอาชีพหลักในการประกอบอาชีพ เยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
นอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยบริการสาธิตการทำศาลพระภูมิไม้สักในงานกาชาดจังหวัด และงานจังหวัดเคลื่อนที่ อีกด้วย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ไม้สัก
2. กาวร้อน
3. เครื่องยิงตะปู
4. เลื่อยไฟฟ้า
5. หินเจียรมือ
6. กระดาษทราย
7. สีเคลือบไม้,เครื่องพ่นสี
8. ตลับเมตร,ฉาก,ฆ้อน

ขั้นตอนการผลิต

1.ผ่าไม้ตามขนาดที่ต้องการ
2. นำไม้มาประกอบเป็นส่วนฐานตัวเรียนบ้านทรงไทย
3.นำไม้มาประกอบเป็นส่วนฝาบ้านทรงไทย
4. นำไม้มาประกอบส่วนจั่ว และปั้นลม
5. ประกอบหลังคา โดยนำไม้มาฉลุเป็นลอนกระเบื้อง
6. นำลายไม้ฉลุมาประกอบชายคา ใส่ฉลุท้าวแขนตัวเรือน
7. จัดทำส่วนฐานประกอบลายไม้และสลักรอบฐาน
8. นำเสามาประกอบ
9.ทำการขัดเงา และพ่นสีเคลือบเงาไม้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ในการเลือกไม้ทำศาลพระภูมินั้น ทางกลุ่มจะเลือกไม้สักเก่าเนื่องจากชิ้นงานจะไม่แตก และไม่หดตัว ในการต่อไม้จะต่อแบบบากไม้เข้ามุม 45 องศา ทุกชิ้นเพราะจะทำให้เรียบเนียนดูกลมกลืน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย

ที่อยู่ 91/2 3 - - ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14013

089

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายอัศวิน พงษ์สุข

ที่อยู่ 91/2 3 - - ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14013

089

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. จำหน่ายที่กบลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย
91/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๓๐โทร : 089