บาติกบ้านยางงาม

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

บ้านยางงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลสัตหีบ เป็นหนึ่งในเก้าหมู่บ้านของตำบลสัตหีบ กำเนิดชื่อ หมู่บ้านยางงาม กล่าวคือ ในหมู่บ้านมี ต้นยาง จำนวนหนึ่งต้นที่มีอายุยาวนานประมาณ ๒๐๐ ปี มีลำต้นใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความเชื่อถือและนำสิ่งของมากราบไหว้ จึงได้ชื่อว่า

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2) สืบสานการเป็นความเป็นไทย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) อยู่ในขั้นตอนขอมาตรฐาน มผช.กับอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
2) ได้รับการคัดเลือกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๖

ความสัมพันธ์กับชุมชน

สมาชิกกลุ่มทุกคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในการผลิตผ้าบาติกในหมู่บ้านณ ที่ทำการกลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม ซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน มีการดำเนินกิจกรรมหลาย ๆ ด้านของหมู่บ้าน รายได้ของสมาชิกส่วนหนึ่งแบ่งมาเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น การจัดงานวันผู้สูงอายุ การทำบุญกลางหมู่บ้าน เป็นต้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. เสื้อตราห่าน
๒. ผ้าคอตตอน
๓. สีบาติก
๔. พู่กัน
๕. แปรงระบายสี
๖. เตาต้มเทียน,หม้อต้มเทียน
๗. เกลือ
๘. เทียนคลอโรฟิล
๙. ผงซักฟอก
๑๐.จันติ้ง
๑๑. ดินสอ ๒ บี
๑๒. เฟรม
๑๓. โซเดียมซิลิเกต

ขั้นตอนการผลิต

ดังภาพตัวอย่าง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) ใช้เทคนิคในการเขียนเทียน เน้นให้เส้นเทียนเล็ก แสดงถึงความละเอียดอ่อนของงานเขียน
2) เคล็ดลับในการผลิต เน้นความเป็นไทย ความอ่อนพลิ้วของลายไทย และเน้นลวดลายตามความต้องการของลูกค้า

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม

ที่อยู่ ๖๐/๒๐ 3 - - ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

๐๘๑-๒๐๙๔๘๔๑

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสายสุนีย์ ปานเพ็ชร

ที่อยู่ ๖๐/๒๐ 3 - - ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

๐๘๑-๒๐๙๔๘๔๑

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเคลื่อนที่ หรือ อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่ หรือ จังหวัดชลบุรีเคลื่อนที่
3) เว็บไซต์ กลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม