รองแก้ว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

รองแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกก ที่ทอเป็นผืนแล้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ เพิ่มมูลค่าของสินค้าให้เพิ่มขึ้น จากการทอเสื่อกกธรรมดา สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก บางส่วนสามารถพัฒนาฝีมือได้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ความสัมพันธ์กับชุมชน

บ้านโนนม่วง เป็นชุมชนที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คือต้นกก มาใช้ประโยชน์ นำมาทำผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ จากกการทอเสื่อกกเป็นผืนใช้เอง และ จำหน่าย มีรายได้น้อย จึงได้พัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็น รองจาน จากการทำงานของกลุ่มฯ สมาชิกมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีการพบปะพูดคุยกัน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ในครัวเรือน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1 เส้นกก หรือกกที่ทอแล้ว
2. เข็มเย็บผ้า
3. น้ำสะอาด
4. กำมะถัน

ขั้นตอนการผลิต

1. เตรียมวัตถุดิบให้พร้อม
2. คัดแยกเส้นกกให้ขนาดเท่ากัน
3. นำเส้นกกมาแช่น้ำให้เส้นกกอ่อนตัว ประมาณ 2-3 นาที
๔. ทำการสานเส้นกกให้ได้รูปทรงกลม ตามขนาดที่ต้องการ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เส้นกกอย่างเดียว ไม่มีเหล็กหรือไม้เป็นส่วนประกอบ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนม่วง

ที่อยู่ 44 7 - - ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

๐๘๖-๐๑๓๒๐๒๘,๐๘๓-๓๗๐๔๖๒๑

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางหนูกร เพียรจิตร

ที่อยู่ 44 7 - - ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

๐๘๖-๐๑๓๒๐๒๘,๐๘๓-๓๗๐๔๖๒๑

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. สถานที่ทำการกลุ่ม
2. ร่วมกิจกรรม หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดจัดขึ้น
๓. ร้าน OTOP MART