แหนมหมูสูตรโบราณ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

แหนมหมูเป็นอาหารที่นิยมบริโภคกันมากทางภาคเหนือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณในการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ได้นานๆและเป็นการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน แหนมสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เช่นปิ้ง ใช้ใส่แกงผักต่างๆทอด ผัดใสไข่หรือบริโภคแบบดิบๆก็ได้
ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มสตรีแม่บ้านในหมู่บ้านสันกำแพง ได้รวมตัวกันนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นบรรพบุรุษที่มีอยู่ดั้งเดิม (แหนมหมู) มาแปรรูปเพื่อการจำหน่ายเป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ โดยนำสูตรดั้งเดิมมาปรับปรุงเพื่อให้รสชาดที่ดีขึ้น โดยการนำวัตถุจากท้องถิ่นมาใช้ เช่นใบตองภายใต้ชื่อ แหนมหมูสูตรโบราณ นำออกจำหน่ายจนได้รับการตอบรับจากตลาด ต่อมาได้รับการสนับสนุน จากส่วนราชการ แนะนำ ส่งเสริมด้านวิทยากร ด้านการตลาด จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ปัจจุบันกลุ่มได้มีการผลิตแหนมสูตรโบราณจำนวนทั้งหมดมี 3 ชนิดด้วยกัน
1. แหนมสูตรโบราณ
2. แหนมหมูซี่โครง
3. แหนมหมูเห็ดนางฟ้า

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับการจัดระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนคนลำพูน ตามโครงการ Smile Lamphun เมืองบุญหลวงแห่งล้านนาปี 2553 (One Village One Product) ( OVOP ) ของชุมชน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

แรงงานในการผลิตมาจากชุมชนทั้งหมดเป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านตามวัตถุประสงค์ คือการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อนุรักษ์ตลอดจนสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ อีกทั้งยังเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี ในชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไป นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทำ ได้นำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษประยุกต์เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อาศัยความร่วมมือในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดค้น ดัดแปลง ทำให้เกิดสายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง อีกทั้งการถ่ายทอดสู่ลูกหลานด้วย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- เนื้อหมู
- หนังหมู
- ข้าว
- กระเทียม
- เครื่องปรุง

ขั้นตอนการผลิต

• นำหนังหมูไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปต้มสุก แล้วทำการขูดขนอ่อนให้หมดตัดเป็นชิ้น 4เหลี่ยม จากนั้นนำเข้าเครื่องโม่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
• นำข้าวสวยล้างน้ำสะอาดทิ้งไว้
• นำหอมหรือกระเทียมนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วโม่ให้ละเอียด
• นำเกลือป่น
• นำฟอสเฟส
• นำมาคลุกรวมกัน
• นำใบตองมาฉีกใบเล็กประมาณ 3-4 นิ้ว เพื่อห่อแหนมชั้นใน ส่วนที่ห่อชั้นนอกฉีกประมาณ 6-7 นิ้ว จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้ากันประมาณ 5 นาทีแล้วนำมาห่อใบตองเตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต นำออกจำหน่ายได้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน เนื้อหมู หนังหมู ต้องเป็นของ ซีพี ส่วนประกอบอื่นต้องชั่งหรือตวงตามสูตรเพื่อคงไว้ซึ่งรสชาติของแหนม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีแม่บ้านสันกำแพง

ที่อยู่ -- 5 - ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 0

083-2019241

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางทัศนีย์ บำรุงรส

ที่อยู่ - 5 - ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 0

083-2019241

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ที่ตั้งกลุ่ม
- การจัดกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ตัวแทนจำหน่าย ตลาดกลางการเกษตร กรุงเทพฯ