ตะกร้าพลาสติก(บ้านดอนพันชาด)

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การจักสานอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาจำนวน ตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยก่อนการจักสานจะเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ หวาย หรือวัสดุอื่น เช่น กก ไหล ต้นเตย ซึ่งรูปแบบจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น หวดข้าว กระติบข้าว ตะกร้า เครื่องมือ หรือของใช้ในครัวเรือนขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น เมื่อวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างก็กำลังจะหายไปด้วย เมื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหายไป จึงเกิดการรวมตัวเอาคนในชุมชนขึ้นมา โดยได้ให้คนในชุมชนที่มีความรู้ความเชียวชาญในการจักสานมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนและได้สืบทอดต่อ จนถึงปัจจุบันต่อมาเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชนมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่เป็นเส้นจากพลาสติกนำมาสานและพัฒนารูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามที่ทันสมัยมากขึ้น
ปัจจุบันกลุ่มน้ำยาล้างจานมีสมาชิกจำนวน 20 คน มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายในชุมชนและทั่วไป มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา กลุ่มอาชีพอื่นๆที่สนใจเพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่และสืบทอดต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1. ม ผ ช. ๒๐/๒๕๔๖
1.3.2. OTOP คัดสรร ๓ ดาว
1.3.3. หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำยาล้างจาน
1.3.4. ใบประกาศวิทยากรฝึกอบรมท้องถิ่น

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การจักสานใช้ฝีมือแรงงานจากคนในชุมชนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและคนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกับทางวัดหรือทางโรงเรียน และคนในชุมชนได้ร่วมกลุ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลกำไรของกลุ่มส่วนหนึ่งนำมาใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบจักสานไม้ไผ่
1.1. ไม้ไผ่
1.2. มีดเหลา

วัตถุดิบจักสานเส้นพลาสติก
1.1. เส้นพลาสติก
1.2. กรรไกร
1.3. สายรัด
1.4. สายกระเป๋า
1.5. ลวด
1.6. กรรไกรตัดลวด
1.7. ไขควง(แบน)

ขั้นตอนการผลิต

ไม้ไผ่
1.ตัดไม้ไผ่ตามขาดที่ต้องการ
2.นำมาเหลาให้ได้ความหนาบางตามต้องการ
3.นำมาสานขึ้นรูป
4.เข้าขอบ

เส้นพลาสติก
1.เลือกสีหรือลายที่จะสาน
2.ตัดเส้นตามแบบที่ต้องการ
3.นำมาสานตามแบบ
4.เข้าขอบ
5.ใส่สาย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

(ไม้) การเหลาไม้ให้สวยงามสม่ำเสมอ เลือกอายุของไม้(2-3ปี)
(พลาสติก) การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีเนื้อดี สีสันสวยงาม รูปแบบที่ทันสมัย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มน้ำยาล้างจานบ้านดอนพันชาด

ที่อยู่ 172 4 - - ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330

087-4415768

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางศรารัตน์ พิมพดี

ที่อยู่ 172 4 - - ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330

087-4415768

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

2.1.1. กลุ่มนำยาล้างจานบ้านดอนพันชาด บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 4 บ้านดอนพันชาด ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34330
2.2.2. จำหน่ายตามร้านค้าชุมชนในอำเภอและต่างอำเภอ
2.2.3. จำหน่ายให้อำเภอ งาน OTOP งานกาชาดและงานปีใหม่
2.2.4. จำหน่ายให้งานเทศกการต่างๆ เช่น งานอำเภอและงานจังหวัด