ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

คนไทยเป็นชนชาติหนึ่งที่มีนิสัยในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และนิสัยดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่างๆเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น รู้จักประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติให้เกิดเป็นศิลปะที่มีคุณค่าต่างๆตามประโยชน์ใช้สอยในสมัยก่อน เมื่อครั้งปู่ย่า ตายาย ได้มีการสืบทอดกันมาโดยส่วนใหญ่ นิยมนำเอายอดโสนที่ได้จากท้องไร่ ท้องนา นำมารับประทาน และได้ใช้ลำต้นของโสนมาทำทุ่นใช้ในการตกกุ้ง ตกปลา ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดวัชพืชในไร่นาด้วย
การประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยในอดีตนั้น ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เช่น ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ตลอดจนดอกไม้สด และใช้ในการประดับตกแต่ง หรือเป็นเครื่องห้อยในงานที่สำคัญๆ การใช้ดอกไม้สดนั้น ไม่คงทนถาวร ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อย ถ้าใช้ในการประดับตกแต่งหลายวัน ย่อมทำให้เสียเวลาในการจัดดอกไม้ประดับแต่ละครั้ง และจากสาเหตุนี้เองทำให้เกิดดอกไม้ประดิษฐ์จากสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนดอกไม้สด
ปัจจุบันการประดิษฐ์ดอกไม้จากโสนได้รับความนิยมมากขึ้น ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ส่วนมากจะเป็นดอกเยียบีร่า เป็นพื้นดอกไม้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบญจมาศ ดอกบัว ดอกกุหลาบ พุด มะลิ คาร์เนชั่น และอื่นๆ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว
2. ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มผู้ผลิต เป็นกลุ่มที่พัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนมาเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้ แก่ชุมชน สร้างความสามัคคีกันภายในชุมชน มอบกำไรให้แก่ชุมชนโดยการมอบทุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในชุมชนทุกๆปี เกิดการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และนำดอกไม้ประดิษฐ์ใช้ในการตกแต่งภายในงานต่างๆ ของชุมชน เช่น งานบวช งานแต่ง หรืองานบุญต่างๆ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- ต้นโสน
- มีดโสน , กรรไกร
- ด้าย , เชือก
- ลวด
- กาว
- อุปกรณ์ประดับตกแต่ง เช่น ใบไม้ , หญ้าเฟิร์น , แจกัน , สีย้อม
- อื่นๆ

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำต้นโสนมาตากแดดให้แห้งเพื่อเพื่อความสะดวกในการผลิต
๒. นำต้นโสนมาตัดท่อนตามขนาด ตามความต้องการของการประดิษฐ์
๓. นำต้นโสนที่ตัดทอนตามขนาดที่ต้องการ เพื่อนำมาปอกเปลือกเพื่อนำเปลือกมาผลิตเป็นดอกไม้ ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย
๔. เมื่อนำท่อนโสนที่ปอกเปลือกแล้วมาฝานให้เป็นแผ่นบางๆ
๕. จากนั้นนำมาประกบติดลวดแถบกาว เพื่อเสริมสร้างความคงทนในบางดอกอาจใช้แค่เนื้อโสน ที่ฝานมานั้นมาบิด จับ ประกบกันให้เกิดรูปร่าง เช่น ดอกมะลิ ดอกมะลิตูม ดอกกุหลาบ เป็นต้น
๖. นำใบที่ประกบติดลวดนั้นมาตัดเป็นกลีบตามแบบของดอกไม้ที่จะผลิต
๗. นำมาประกอบดอก ประกอบช่อ พร้อมออกจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

มีการนำเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อเพิ่มความคงทนถาวร และ เพิ่มความสวยงาม และเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน

ที่อยู่ 24 1 - - ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

๐๓๕-๗๐๓๗๐๘,๐๘๙-๐๔๙๐๙๔๖

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาว สุจินต์ จำแนกทรัพย์

ที่อยู่ 24 1 - - ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

๐๓๕-๗๐๓๗๐๘,๐๘๙-๐๔๙๐๙๔๖

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ทางราชการจัดให้
- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หน่วยทำการของกลุ่ม
- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยหาลูกค้าเอง ได้แก่
- ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ สุไหงโกลก นนทบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพฯ
- ต่างประเทศ เช่น มีตัวแทนจำหน่ายประเทศต่างๆ คือ โปร์แลนด์ อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น